Hoveddel Side topp

Generelle Vilkår og Betingelser


1. DEFINISJONER

Experience live AS er nevnt i denne avtalen som Selger og Experience live AS sine kunder referert til som Kjøper. Kontrakten betyr disse kontraktsvilkårene.


2. KONTRADIKSJON

Denne kontrakten gjelder for ethvert salg fra Selger, med mindre alle eller deler av vilkårene er regulert annerledes i en egen skriftlig avtale mellom Kjøper og Selger. Kjøper aksepterer disse vilkårene for tjenesten enten selv eller gjennom en representant, ved å signere for mottak av varer, eller ved å legge inn en bestilling hos Selger.

I tilfelle motstrid mellom vilkårene og betingelsene i kontrakten og vilkårene og betingelsene i tilbudet og relaterte anbudsvedlegg, gjelder vilkårene i kontrakten.

Enhver kjøpsavtale defineres i henhold til disse betingelsene som et bedriftskjøp. Selger inngår ikke kjøpsavtaler med privatpersoner, og alle bestemmelser i forbrukerkjøpsloven gjelder ikke.


3. TILBUD OG BESTILLING

Salgstilbud fra Selger på varer og tjenester er gyldige i 30 dager fra datoen Kjøper mottar pristilbudet, med mindre annet er avtalt skriftlig. Tilbudet utløper hvis Kjøper ikke har akseptert pristilbudet betingelsesløst ved å legge inn en skriftlig bestilling innen 30 dager.

Kjøper er bundet av kontrakten når en bestilling er kommunisert skriftlig til Selger. Bestillingen er satt i produksjon når Selger har mottatt en signert ordrebekreftelse.

Selger er bundet av en bestilling kun hvis han aksepterer den skriftlig (ordrebekreftelse) eller leverer de bestilte produktene til Kjøper.


4. PRISER OG BETALINGSVILKÅR

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusive MVA, porto, emballasje, reise, diett, etc. Hvis det mellom bestillingsdato og leveringstidspunkt skjer endringer i valutakurser, tollsatser og skatter, andre inngrep fra offentlige myndigheter eller priser fra Selgers underleverandører, forbeholder Selger seg retten til å øke salgsprisen tilsvarende. Endelig pris som skal betales av Kjøper beregnes på faktureringstidspunktet.

Med mindre annet er avtalt skriftlig, er betalingsvilkårene 14 dager netto. Ved forsinket betaling påløper gebyrer for sen betaling fra forfallsbeløpet i henhold til lov om forsinkelsesrente m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. Kjøpte varer og tjenester kan holdes tilbake fra Kjøper til full betaling av utestående fakturaer er betalt.


5. BETALING OG KREDITT SJEKK

Bestillinger under kr. 20 000,- NOK faktureres ved levering. For bestillinger over 20 000,- vil Kjøper bli fakturert med:

30 % av total salgspris ved bestilling av varen / oppstart av første prosjekt time.
50 % av total salgspris når varen eller tjenesten er halvveis i leveringsprosessen.
De siste 20 % av total salgspris faktureres ved fullføring av leveringen av varen eller tjenesten.

Selger forbeholder seg retten til å kredittsjekke enhver Kjøper, samt kreve 100 % forhåndsbetaling av kunder med lav kredittverdighet.


6. EKSTRA KOSTNADER

Alle priser er basert på arbeid utført i normal arbeidstid (09.00 - 17.00 mandag til fredag) og ekskluderer nasjonale helligdager. Et tillegg på 50 % av ordinær timelønn vil bli belastet for arbeid som må utføres utenfor disse timene i tillegg til gjeldende timepris.

Timer for reise der dette er en del av varen eller tjenesten, faktureres per påbegynt time i henhold til gjeldende timepriser. Ekstra kostnader som kjøregodtgjørelse, ferge, bompenger, parkeringsavgifter, hoteller, flybilletter osv., faktureres til faktisk pris og/eller statlige satser.


7. SALG AV TJENESTER

Programvareutvikling, innholdsproduksjon, installasjonstjenester og andre timebaserte tjenester defineres videre som Tjenesten.


8. GJENNOMFØRING OG KONTROLL

Med mindre annet er avtalt, skal Tjenesten utføres i Selgers lokaler. Hvis Tjenesten utføres hos Kjøper, skal Kjøper stille nødvendig utstyr til disposisjon etter nærmere avtale.

Partene skal sørge for å informere hverandre om grunnmateriale som er nødvendig for gjennomføring av Tjenesten. Partene er ansvarlige for å rapportere til den andre parten om forhold som kan påvirke omfanget eller kvaliteten på produktene og tjenestene som omfattes av kontrakten uten opphold. Partene skal sette av tilstrekkelige ressurser slik at Tjenesten kan gjennomføres innen de tidsrammer og det omfang som er avtalt i tilbudet.

Kjøper kan til enhver tid be Selger om å gi en skriftlig redegjørelse for Tjenesten, for eksempel fremdrift og gjennomføring av Tjenesten. Selger vil imidlertid holde tilbake data, systemer og annen informasjon om andre kunder og Selger, samt forretningsplaner, dokumenter og informasjon som er lovlig klassifisert på et legitimt grunnlag. En slik redegjørelse skal gis uten unødig opphold.


8.1. GODKJENNING AV LEVERING, FEIL OG MANGLER

Selger må gi skriftlig melding til Kjøper når levering er fullført og klar til bruk (Leveringsdato). Det er Kundens ansvar å forberede relevante testplaner og undersøke og teste at leveringen er i samsvar med kravene og spesifikasjonene i Kontrakten og tilhørende tilbudsdokumenter.

Kjøper skal sende Selger en skriftlig melding om resultatene av de utførte undersøkelsene og leveringen i samsvar med Kontrakten og om leveringen er godkjent. Hvis Kjøper ikke sender en skriftlig melding innen tretti (30) kalenderdager etter Leveringsdato, vil leveringen fortsatt anses som godkjent og fullført som avtalt. Kjøper skal godkjenne Tjenesten hvis feil og mangler er ubetydelige for Kjøpers bruk. Selger vil gjøre sitt ytterste for å rette feil eller mangler så snart Selgers kapasitet tillater det. Partene er forpliktet til å informere hverandre umiddelbart om feil og mangler som avdekkes.

For at en melding fra Kjøper om å nekte godkjenning av Tjenesten skal anses som gyldig, må meldingen inneholde følgende:

En omfattende og spesifisert oversikt over feilene og manglene som Kjøper påstår og derfor nekter godkjenning.
En beskrivelse av hva Kjøper vil kreve utført slik at Selger kan foreta nødvendige rettelser.
For ubetydelige feil eller mangler hvor kostnadene ved reparasjon ikke står i rimelig forhold til fordelen Kjøper har av utbedringen, kan Selger kompensere for feilen eller mangelen med en relativ prisreduksjon. Levering anses som godkjent og levert når den brukes av kunden.

Ved utvikling av kundespesifikke applikasjoner er det kundens fulle ansvar å integrere applikasjonen og vedlikeholde den.
Selger er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som skyldes mangel på dokumentasjon levert av Kjøper.
Med mindre annet er avtalt, beholder Selger eiendomsretten til koden og programmene utviklet av Selger.


8.2. DIVERSE KONVERTERING MV.

Manglende eller forsinket avtalt levering fra Kjøper eller tredjepart til Tjenesten kan føre til forsinket levering, samt økt tidsbruk fra Selger. Kjøper aksepterer at Selger kan kreve erstatning for dokumenterte ekstrautgifter påløpt som følge av ikke-avtalt deltakelse fra Kjøper eller tredjepart. Erstatningen kan ikke overstige den totale kostnadsrammen for kjøpet.


8.3. INTEGRASJON

Selger tilbyr ikke fast pris for enveis- eller toveisintegrasjon med tredjepartssystemer, men kun estimater på forventet timebruk.

Ved integrasjon med tredjepartsdata og -tjenester skal Selger gi Kjøper timeestimat, fremdriftsinformasjon samt en ny pris hvis timeforbruket overstiger 80 % av forventet timeforbruk. Kjøper skal da avgjøre om integrasjonsarbeidet skal fortsette eller avsluttes. Selger har rett til å fakturere og få betalt for timebruken i samsvar med standard timepriser. Kjøper har ikke rett til erstatning for ikke-levering av integrasjon.


8.4. LAGRING OG LEVERING AV RÅMATERIALER

Selger vil lagre råmaterialer (film, bilder, skisser, wireframes etc.) og ferdig produkt i 6 måneder etter at produktet er levert. Arbeid knyttet til utlevering og kjøp av slikt materiale vil medføre kostnader for Kjøper.


9. KANSELLERING OG ENDRING AV BESTILLING

Kansellering og endring av pågående bestilling av et spesialtilpasset prosjekt kan kun gjøres med Selgers samtykke og må gjøres skriftlig via e-post til Selger eller dedikert prosjektleder.

Forsinket levering eller prisøkning på grunn av endringer i valutakurser, toll- og skattesatser, andre statlige inngrep eller priser fra Selgers underleverandører gir ikke rett til å endre eller kansellere bestillinger.

Bestilte varer kan ikke kanselleres med mindre Selger har tilsvarende rett til å kansellere hos en underleverandør. Ved kansellering eller endring av bestillinger aksepterer Kjøper å dekke alle tilleggsutgifter dette medfører. Bestillinger av spesialprodukter kan ikke kanselleres.

Kjøper kan si opp Kontrakten med skriftlig melding til Selger med virkning at utførelsen av Tjenesten opphører. Ved slik oppsigelse skal Kjøper betale Selger beløpet som er betalbart til Leverandøren for den delen av Tjenesten som allerede er fullført pluss 25 prosent, og ellers alle dokumenterte og rimelige tilleggsutgifter påløpt av Leverandøren som følge av oppsigelsen. Betaling skal skje i henhold til kontraktens vilkår.

Hvis Kjøper ønsker endringer og Selger aksepterer disse, vil Selger sende en endringsordre eller oppdatert ordrebekreftelse som skal signeres og returneres via e-post. Endringsordren er et tillegg til hovedtilbudet og beskriver de spesifikke endringene, identifiserer ny leveringsdato og spesifiserer kostnader for implementering av endringene.


10. KOMPLEMENTERING OG BETALINGSPLIKT

Kjøpers betalingsplikt for spesialtilpasset utvikling og varer opprettholdes med uendret forfallsdato, inntil eventuell retur-/klagesak er behandlet av Selger og/eller Selgers underleverandører. Kjøper kan ikke utsette betalingen selv om en sak er under retur-/klagebehandling. Skulle Kjøper utsette betalingsplikten under disse vilkårene, mister Kjøper enhver rett til krav og retur.

Ved feil og/eller mangler på varer og tjenester som ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, har Selger en ubestridt rett til å reparere, avhjelpe for underleverandørens kostnad, overføre eller kansellere kjøpet. Feil og/eller mangler må rapporteres til Selger så snart de oppdages. Selger vil gjøre sitt ytterste for å rette feil eller mangler så snart Selgers kapasitet tillater det.


11. GARANTI

Selger gir ingen uavhengig garanti på varene eller tjenestene som leveres, men leverer varer som har garanti mot fabrikasjonsfeil fra den enkelte underleverandør. Den enkelte underleverandør er ansvarlig for garantien på varer levert til Kjøper. Omfanget av garantien varierer fra produkt til produkt, og Selgers representant vil kunne gi ytterligere informasjon om disse forholdene. Selger vil bistå med å henvise Kjøper til riktig instans for eventuelle garantikrav.


12. DRIFT OG UTLEIE AV APPLIKASJONER

Ved kjøp av Selgers eksisterende programvare og kjøp/utvikling av kundespesifikke applikasjoner (Utleieapplikasjoner), forbeholder Selger seg retten til å drifte disse på Selgers eget datasenter (Google Cloud).

Ved å akseptere tilbud på utleieapplikasjoner, aksepterer og forplikter Kjøper seg til de standard vilkårene for tjenestebruk, Software as a Service (heretter referert til som SA) tilgjengelig på www.experience.live. Ved motstrid mellom vilkårene i denne Kontrakten og vilkårene i SA, er det vilkårene i denne Kontrakten som gjelder.


13. BEGRENSNINGER AV SELGERS ANSVAR

Ansvar overfor Selger kan ikke gjøres gjeldende for feil eller mangler som kan oppstå som følge av:
Sammenkobling av utstyr eller bruk av programvare levert av andre enn Selger, eller der Selger ikke har utført sammenkoblingen eller på annen måte godkjent.

Eventuelle endringer, modifikasjoner, vedlikehold, reparasjoner eller lignende av utstyr eller programvare utført av andre enn Selgers ansatte eller andre som Selger har godkjent.
Installasjons- og utførelsesfeil utført av Selgers konsulenter.
Feil eller manglende leveranser av integrasjoner til tredjepartsleverandører.

Selger er ikke ansvarlig for tap av fortjeneste eller andre direkte eller indirekte tap som kan oppstå på grunn av feil eller mangler i de leverte produktene eller ved forsinkelse. Selger er heller ikke ansvarlig for tap av data eller avbrudd på grunn av feil i de leverte produktene. Selgers ansvar er under enhver omstendighet begrenset til salgsprisen på de leverte varene.


14. MARKEDSFØRING OG MARKEDSFØRING

Kjøper samtykker i at Selger ikke kan referere til Kjøpers bruk av Tjenestene/Kundeforholdet i markedsføring, med mindre annet er avtalt.
Kjøper aksepterer at Selger ikke kan bruke Kjøpers kontaktinformasjon til utsendelse av informasjonsmateriale, kampanjer og kampanjer, verken for eksisterende eller potensielle kunder.
Ønsker Kjøper ikke å motta slik informasjon, må Kjøper gi Selger skriftlig melding om dette.


15. FORCE MAJEURE

Selger er ikke ansvarlig for skade eller forsinkelser forårsaket av lovendringer, krig, streiker, lockouter, boikotter, naturkatastrofer eller andre lignende omstendigheter utenfor Selgers kontroll (Force Majeure / Guds handlinger). Kjøper kan ikke kreve kjøpet fullført eller kreve erstatning hvis de ovennevnte forholdene oppstår, eller hvis gjennomføringen av kjøpet vil påføre Selger stor ulempe som er vesentlig uforholdsmessig til Kjøpers interesse i at Selger gjennomfører levering.

I slike tilfeller har Selger rett til, uten ansvar, å utsette fristen for fullføring eller si opp kontrakten i sin helhet. Skulle omstendighetene kreve kjøp av tilleggstjenester for levering, må Kjøper dekke disse kostnadene. Selger vil forsøke å løse slike problemer fortløpende, innenfor rimelige grenser.


16. RETTIGHETER, IMMATERIELLE RETTIGHETER / KREDIT

Selger overholder den gjeldende norske opphavsrettsloven om opphavsrettsbeskyttede filmer, fotografier, musikk, design, programmering (kildekode) og 3D-produksjoner. Grunnfiler er Selgers eiendom. Kjøper kan gjøre bruk av det leverte produktet. Selger har rett til å godkjenne produktendringer i forhold til redigering og/eller andre endringer. Selger må krediteres når produktet brukes i medier som TV, internett, aviser, radio og/eller magasiner. Selger har også rett til å logge plassering på installasjoner og/eller utstyr Selger har produsert for Kjøper også i Kjøpers interne og eksterne kommunikasjon hvor produktet er involvert. Selger forbeholder seg retten til å merke alle leverte produkter med logo, QR-kode og/eller (hyperlink) tekst på et synlig sted. Eksempler på dette kan være:
Filmer og animasjoner: Lite merke nederst i høyre hjørne av hele videoen og en fullskjermslogo på slutten.
Annet grafisk materiale (presentasjoner, etc.): Logoen vil være synlig i en viss grad.
Nettsteder og applikasjoner: Hyperlink til www.experience.live med for eksempel teksten Utviklet av Experience.live nederst på nettstedet.
Fysiske installasjoner (skjermer, stands, totemer, etc.): Logo, tekst og/eller QR-kode synlig i ulike områder av fysisk installasjon.
Rettigheten til å merke produkter skal imidlertid ikke hindre Kjøper i å bruke produktet i mediekanaler som uttrykkelig forbyr produsentmerking.


17. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Experience live AS er rettighetshaver til alle formler, design, komposisjoner, enheter, prosesser, koder, verktøy eller mekanismer opprettet under et prosjekt, unntatt i tilfeller der rettighetene overføres til kunden og dette er spesifisert i kontrakten.


18. KONFIDENSIALITET

Partene i denne avtalen skal ikke tillate uautoriserte personer å få tilgang til informasjon om den andre partens tekniske fasiliteter, teknologi, personell, forhold, forretningsanalyser og beregninger som er avdekket av partene fra kontraktens inngåelse til fullføring av leveringen. Verken informasjon eller annen informasjon/dokumentasjon som kan anses som forretningssensitiv.


19. TVISTER

Partenes plikter og rettigheter under denne Kontrakten bestemmes i sin helhet av norsk lov. Ved uenighet mellom Partene om tolkningen eller de juridiske virkningene av Kontrakten, skal tvisten først løses ved forhandling. Hvis slike forhandlinger ikke fører fram innen to måneder fra tvistens dato, kan hver Part kreve at tvisten løses med endelig virkning i rettsforhandlinger. Oslo tingrett er vedtatt som verneting.

Sist redigert: 28. mai 2024

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn