Hoveddel Side topp

Experience.live 
Saas vilkår 

Online Vilkår for SaaS tjenesten, Programvare som en Tjeneste (SA)

 


1. DEFINISJONER OG FORTOLKNING

I denne Programvare som en Tjeneste Avtalen (heretter “SA”), med mindre sammenhengen krever noe annet, skal følgende ord ha følgende betydning. Tjenestene utgjør enten deler av, eller hele, applikasjonen som tilbys under domene experience.live, onecom.no eller et annet utpekt nettsted eller IP-adresse, og tilknyttede online eller offline produkter og tjenester levert eller distribuert av Experience live AS. Lisenshaver betyr kunden som har fått tilgangsrett til Experience live Tjenestene. Lisens betyr retten for lisenshaver til å bruke Tjenestene via Internett og i et web-grensesnitt, ikke retten til å ha en kopi av Tjenestene på sine servere/datamaskiner. Lisensgiver betyr den juridiske enheten som eier retten til å videreselge Tjenestene og er kontraktspart i denne avtalen. Fakturering betyr all slags håndtering av betalinger. En elektronisk sendt faktura, eller en transaksjon gjennom tredjeparts betalingssystemer, f.eks. Kredittkortbetaling eller online betalingstjenester.

2. IKRAFTTREDELSE

Denne SA trer i kraft når den er signert eller akseptert av både lisensgiver og lisenshaver og har nådd lisensgiveren. Ved å akseptere lisensgiverens generelle forretningsbetingelser aksepterer lisenshaver også denne SA. Lisensen forblir gyldig så lenge lisensavgiften og det pågående månedlige abonnementet betales i henhold til SA. Lisensgiver er forpliktet til å tilby lisensen for den forhåndsbetalte perioden til lisenshaver. Lisensgiver kan endre innholdet i denne SA når som helst. Den reviderte versjonen vil tre i kraft når den legges ut på nettstedet. I tillegg, hvis den reviderte versjonen inkluderer en vesentlig endring, vil lisenshaver bli informert gjennom en elektronisk melding. Avtalen er et viktig dokument som lisenshaver må vurdere nøye når de velger om de skal bruke Tjenestene. Denne lisensen erstatter alle tidligere SA-er relatert til Tjenesten.


3. LISENSEN

Lisenshaver tildeles herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til Tjenestene. Når denne SA aksepteres, aksepterer lisenshaver også antall brukere, lisensavgiften og spesifikasjonene og Tjenestene som kreves. Innholdet i Tjenesten er alltid underlagt lisensgiverens skjønn, som har rett til å endre innholdet uten varsel. Lisensgiveren har rett til å endre funksjonalitet i Tjenestene når moduler oppgraderes. Overføring av lisensen/SA er kun mulig med godkjenning fra lisensgiveren. Skriftlig varsel om overføring må gis til lisensgiveren og lisenshaver vil motta et skriftlig svar hvor det, hvis akseptert, den nye lisenshaver vil fortsette den opprinnelige lisenshaverens månedlige avgift.


4. ANSVARSBEGRENSNING

Lisensgiverens ansvar, hvis noe, og lisenshavers eneste og eksklusive middel for skader for ethvert krav av enhver art som oppstår fra, eller relatert til, denne SA, skal ikke være større enn de faktiske gebyrene betalt for Tjenestene med hensyn til hvilket slikt krav er gjort, i løpet av den umiddelbart foregående seks (6) måneders perioden før innlevering av kravet.

Under ingen omstendigheter vil lisensgiver være ansvarlig overfor lisenshaver eller noen tredjepart for noen følgeskader, spesielle, indirekte, tilfeldige eller straffende skader av noe slag. Inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapt data, forretningsavbrudd, tap av forretningsomdømme eller goodwill, eller kostnaden for anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester, selv om lisensgiver har blitt informert om muligheten for slike skader.

Dette inkluderer også eventuelle systemfeil i Tjenestene, brukerhåndbøker og feil bruk av Tjenesten. Lisenshaver skal bære økonomisk ansvar for eventuelt ekstra arbeid som må utføres på grunn av mulige feil i Tjenestene. Lisensgiveren forbeholder seg retten til å rette opp eventuelle potensielle feil i Tjenestene.


5. GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE FOR TJENESTER

Lisenshaver forstår og er enig i at Tjenestene leveres “som de er” og lisensgiver fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, inkludert uten begrensning enhver garanti om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Lisensgiver gir ingen garanti eller representasjon med hensyn til Tjenestene, noen informasjon, materialer, varer eller Tjenester oppnådd gjennom Tjenestene, eller at Tjenestene vil oppfylle lisenshavers krav, eller være uavbrutt, tidsriktig, sikker eller fri for feil eller mangler. Lisensgiver fraskriver seg og ekskluderer enhver representasjon eller garanti om at Tjenestene er kompatible med noen kombinasjon av Tjenester eller programvare som ikke leveres av lisensgiver som lisenshaver eller noen kunde måtte velge å bruke med Tjenestene. Lisensgiver garanterer ikke at maskinvare levert av lisenshaver vil være egnet til bruk med tilknyttet programvare og offline komponenter.


6. OPPETID (SLA)

Lisensgiveren garanterer en oppetid på nittini prosent (99,0%) per måned. Tilgjengeligheten av tjenesten måles på den ytre gatewayen til Experience live’s ruter mot internett. Oppetiden defineres som tilgjengeligheten til å logge på den elektroniske applikasjonen. Det vil være et mulig krav om kompensasjon på 10% av den månedlige godtgjørelsen for hver 1% nedetid som overstiger de garanterte nittini prosent (99%) per måned. Kompensasjonen er satt til maksimalt tretti prosent (30%). Sammenhengende nedetid i forbindelse med vedlikehold av nettstedet er torsdag fra kl. 4 til 8 (GMT +1) og varsles en uke i forveien hvis det utføres. Vedlikeholdstid er ikke inkludert i beregningen av tilgjengelighet. Manglende tilgjengelighet måles fra tidspunktet lisenshaver gir varsel om manglende tilgjengelighet til lisensgiverens supportavdeling. Oppetidsgarantier, erstatning og vedlikehold relatert til tilknyttet programvare og offline komponenter prises separat.


7. SUPPORT

Brukerstøtte er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 9 og 17 (GMT +1) (primærperiode). Støtte gis via e-post eller telefon. For telefonstøtte, se telefonnumrene på www.expierience.live. En (1) time telefon-/e-poststøtte per måned er inkludert i avtalen. Denne støtten gjelder for 1-2 superbrukere ansatt hos lisenshaver. Flere superbrukere og støttenivå mot tillegg i prisen. Disse superbrukerne er ansvarlige for å videreformidle potensielle feil/spørsmål. Telefonstøtte gjelder tekniske feil eller enkel brukerstøtte der hjelpefilene ikke er tilstrekkelige. Når support overstiger 10 minutter i varighet, regnes det generelt som opplæring. Lisensgiver forbeholder seg retten til å fakturere brukt tid eller henvise brukeren til opplæringskurs. Eventuelle problemer med pålogging til Tjenestene utenfor primærperioden, skal videreformidles til [support email to Experience live AS) Support kan håndteres av en partner til lisensgiveren. Se partnerens supportavtale for detaljer. Lisensgiver er ikke ansvarlig for noen partnerstøtte eller vilkår som avviker fra vilkårene angitt i denne SA.


8. OPPSETT OG OPPLÆRING

Opprettelse av en ny bedriftskunde inne i Tjenestene inkluderer følgende: Opprettelse av en ny kunde med de navngitte brukerne, brukernavnene og passordene. Bedriften må beregne 2-5 virkedager for at en ny bedriftskunde skal settes opp i tillegg til implementering av nytt design, funksjonalitet og moduler. Hvis lisenshaver trenger hjelp til å importere data, vil dette bli belastet på grunnlag av tiden som kreves for å utføre importen.

Oppsett av lisenshaver kan inkludere obligatoriske nettbaserte opplæringskurs i relevante temaer og moduler. Lisenshaver og lisensgiver kan bli enige om andre former for opplæring. Denne typen opplæring vil medføre tilleggskostnader. Hele gebyret for oppsettet, skal faktureres så snart partene har signert eller akseptert denne SA.


9. MÅNEDLIG AVGIFT

Den månedlige avgiften inkluderer: Hosting av Tjenestene, sikkerhetskopiering av data og tilgang til fremtidige oppgraderinger og vedlikehold av Tjenestene. Omfattende fremtidige oppgraderinger kan medføre ekstra oppsettskostnader.


10. SYSTEMKRAV

Moduler inkludert i elektroniske Tjenester er tilgjengelige i både Microsoft Windows OS og Apple IOS med de vanligste nettleserne i nyeste versjoner. Mye av funksjonaliteten kan også brukes på håndholdte enheter med mindre skjermer og andre kontrollenheter. Minimumskravene for tilknyttet programvare og offline komponenter er Microsoft Windows 7 (64bit), 4Gb RAM og i5-prosessor eller lignende. Det anbefales sterkt å kontakte lisensgiver før maskinvarekjøp for å sikre maskinvarekompatibilitet og tilstrekkelig kapasitet til å kjøre applikasjonene.


11. DISKPLASS OG BÅNDBREDDE

Det er én (10) GB diskplass inkludert i denne SA. Enhver ekstra én (1) GB lagringsplass har en ekstra kostnad på NOK 100 per måned. Lisensgivers tjeneste er en delt hostingtjeneste, som betyr at flere lisenshavers nettsteder er vert fra samme server og deler serverressurser. Tjenesten er designet for å møte de typiske behovene til små og mellomstore bedrifter i Norge. Den er IKKE ment å støtte det vedvarende behovet til store trafikkintensive nettsteder eller ikke-typiske applikasjoner bedre egnet for en dedikert server. Lisensgiveren vil gjøre enhver kommersielt rimelig innsats for å gi ytterligere ressurser til lisenshaverne, inkludert å flytte abonnenter til dedikerte servere mot tilleggskostnad om nødvendig. For å sikre en konsekvent og kvalitetsopplevelse for alle lisenshaverne, vil det imidlertid påløpe en ekstra avgift for nettsteder med mer enn 33 GB månedlig trafikkvolum.


12. SIKKERHETSKOPI

Det er lisensgivers ansvar å sikkerhetskopiere dataene daglig og lagre sikkerhetskopien i tre (3) dager. Sikkerhetskopieringstjenesten inkluderer gjenoppretting av data i tilfelle en potensiell serverkrasj eller tap av data forårsaket av systemet. Lisensgiveren garanterer at tjenesten ikke innebærer risiko for å miste datastrukturer eller data utover ett sikkerhetskopieringsintervall. Enhver feil på sikkerhetskopieringsrutinen er lisensgiverens ansvar.


13. TREDJEPART

Ved å akseptere tilknyttede tjenester fra tredjeparter, aksepterer lisenshaver at tredjeparten får tilgang til lisenshavers data gjennom lisensgiverens API. Lisensgiver er ikke ansvarlig for tredjeparts driftsprosedyrer, støtte, tilpasning eller utvikling. Lisenshaver anbefales derfor sterkt å lese og akseptere eventuelle vilkår og betingelser fra tredjeparter for den tilknyttede tjenesten. Ved å få tilgang til tredjepartstjenester inkludert i Tjenesten, påtar lisenshaver seg ansvaret for betalingen av disse tredjepartstjenestene. Tredjepartstjenestene vil bli belastet på fakturaene fra lisensgiveren, eller tredjeparten, en egen faktura, eller samlet på et senere tidspunkt avhengig av tredjepartstjenestene som brukes. Lisensgiveren er ikke ansvarlig for forpliktelser inngått av en tredjepart som kan representere en hindring for gjennomføringen av denne avtalen.


14. E-HANDEL OG E-POST

Experience live AS e-handel er en modul inne i Tjenesten, hvor lisenshaver har mulighet til å markedsføre og selge sine tjenester. Lisensgiver tar ikke ansvar for om ordrene som går gjennom Experience live AS e-handel er reelle og/eller om kunden er kredittverdig. Lisensgiver tar ikke ansvar for at lisenshaver overholder sine betalings- og leveringsvilkår. Lisensgiver er kun en tilrettelegger og kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap ved kjøp eller salg i Experience live AS e-handel. Lisensgiver må forhåndsgodkjenne enhver butikk som skal opprettes i Experience live AS e-handel. Hvis butikken selger og markedsfører, etter lisensgiverens mening, upassende produkter/tjenester eller produkter/tjenester som bryter loven og/eller lisensgiverens etiske retningslinjer, forbeholder lisensgiveren seg retten til å umiddelbart fjerne butikken. Hvis en butikk ikke overholder sine handelsbetingelser eller minimumsbetingelsene som lisensgiveren mener bør gjelde for en butikk, kan butikken fjernes etter en skriftlig advarsel. Butikken vil ha 1 uke på seg til å rette forholdet før butikken fjernes. Hvis lisensgiveren anser overtredelsen som grov mangel på levering eller leveringsbetingelser, kan butikken fjernes umiddelbart. Lisensgiveren kan ikke garantere levering av e-post til lisenshavers kunder. E-post kan være utilgjengelig av årsaker utenfor lisensgiverens kontroll, for eksempel, men ikke begrenset til, aktiverte filtre eller endringer gjort av mottakeren.


15. DATA OG OPPHAVSRETT

Lisenshaver er eier av dataene, mens lisensgiver er ansvarlig for distribusjonen av dataene. Alle data som legges inn av lisenshaver er deres eiendom, og de har full eierskap over dataene. Lisensgiver kan, etter forhåndsvarsel til lisenshaver, slette data som anses skadelige for systemet eller data som er ulovlige. Kildekoden, designet og andre aspekter av systemet anses som lisensgiverens eiendom og kun lisensgiver har eierskap til dette. Lisenshaver skal ikke redigere, kopiere, dekompilere, demontere, videreselge eller på annen måte distribuere Tjenestene uten en skriftlig avtale med lisensgiver. Hvis lisenshaver bryter disse rettighetene, og lisensgiver som følge av bruddet lider tap eller lisenshaver oppnår en uberettiget fordel, kan leverandøren kreve at lisenshaver kompenserer og holder lisensgiver skadesløs fra ethvert direkte eller indirekte tap som oppstår. Eventuelle forbedringer eller tilpasninger av Tjenestene etter lisenshavers behov vil bli ansett som lisensgiverens arbeid og opphavsretten vil forbli hos lisensgiver.


16. PERSONVERN

Lisensgiveren har en sterk personvernpolitikk. Ingen av de registrerte opplysningene vil være tilgjengelige for en tredjepart uten samtykke fra lisenshaver. Lisensgiverens ansatte har alle signert en taushetserklæring. Kun nødvendig personell har administrasjonsrettigheter med hensyn til kunden. Elektronisk lagrede data er lisenshaverens eiendom og ikke sluttbrukerens av Tjenesten. Lisenshaver er ansvarlig for å sette og administrere rettigheter for alle sine sluttbrukere vedrørende tilgang til moduler og data. Lisensgiver vil lagre bruksmønstre for å optimalisere videreutviklingen av Tjenesten.


17. FORCE MAJEURE

Hvis gjennomføringen av denne SA delvis eller fullstendig hindres, eller hindres i betydelig grad, av forhold utenfor partenes kontroll, skal partenes plikter suspenderes i den grad forholdene er relevante, og for den perioden forholdene vedvarer. Disse forholdene inkluderer, men er ikke begrenset til, streik og lockout og hvert forhold som norsk lov vil betrakte som force majeure eller som er utenfor partenes kontroll. Enhver av partene kan imidlertid si opp denne SA hvis force majeure gjør det spesielt byrdefullt å opprettholde avtalen.


18. BRUDD

Hvis lisenshaver unnlater å oppfylle noen av bestemmelsene i denne SA, kan lisensgiver kansellere SA med umiddelbar virkning. Manglende betaling til lisensgiver vil i alle tilfeller bli sett på som en unnlatelse av å oppfylle SA og vil resultere i umiddelbar kansellering av SA (og tilgang til Tjenesten vil ikke bli gitt). Hvis bruddet skyldes manglende betaling, kan Tjenesten gjenopprettes når lisenshaver betaler den ubetalte fakturaen pluss en ekstra faktura for neste periode.


19. PERIODE

Varigheten av denne SA er trettiseks (36) måneder, med automatisk fornyelse for samme tidsperiode. Vilkårene for tillegg moduler (tillegg) er lik de opprinnelige vilkårene i denne SA. Lisenshaver vil bli fakturert på forhånd for en standardperiode på tre (3) måneder eller for ett (1) år hvis beløpet er under NOK 2.000 per måned. Papirfakturaer vil ha et tillegg for fakturagebyr.


20. FAKTURERING OG OPPSIGELSE

Den fakturerte perioden skal starte den dagen denne SA aksepteres. Alle fakturaer fra lisensgiver vil bli sendt elektronisk. Reduksjoner av moduler i den foreløpige perioden vil tre i kraft fra den første fakturaen i påfølgende periode. Tilleggsmoduler vil bli fakturert fra datoen kjøpet aksepteres. Lisenshaver vil bli fakturert på forhånd for en standardperiode på tre (3) måneder, eller for ett (1) år hvis beløpet er under NOK 2.000 per måned. Prisene er indeksert per 01.01 hvert år i samsvar med den norske konsumprisindeksen eller en annen indeks som erstatter den foregående. Hvis en indeksregulering ikke foretas på denne datoen, forbeholder lisensgiver seg retten til å indeksere beløpet for flere perioder på et senere tidspunkt. Lisensgiver har rett til å endre alle priser ved å gi tre (3) måneders varsel. Lisenshaver kan si opp SA med tre måneders varsel før fornyelse av denne SA.


21. EKSPORT AV DATA VED OPPSIGELSE

Hvis SA sies opp og lisenshaver ønsker at lisensgiver skal hjelpe til med eksport av data, vil dette bli fakturert separat. Eksport av data vil bli belastet som helhet som konsultasjonstid til gjeldende timepris. Lisensgiver har ingen forpliktelse til å lagre data etter den forhåndsbetalte perioden.


22. MARKEDSFØRING

Lisenshaver samtykker i at lisensgiver ikke kan referere til lisenshavers bruk av Tjenestene i markedsføringsaktiviteter, men beholde etiketter i enhver front-/back-end-tjeneste med hyperlink tekst (f.eks. Utviklet av Experience live AS), med mindre annet er avtalt.


23. TVISTER OG GJELDENDE LOV

Denne avtalen er underlagt norsk lov. I tilfelle uenighet mellom partene om ytelsen av denne avtalen, forplikter partene seg til å holde et forsoningsmøte med åtte dagers varsel hvor partenes rådgivere, om noen, vil delta; formålet med møtet er å åpne forhandlinger med sikte på å løse tvisten. Hvis forsoningsmøtet er holdt uten noen avtale mellom partene, har hver part rett til å ta rettslige skritt. Enhver uenighet eller tvist mellom partene om tolkningen eller omfanget av denne avtalen skal avgjøres i samsvar med reglene for behandling av saker i den norske voldgiftsloven. Oslo tingrett skal være kompetent domstol.


Sist redigert: 24. mars 2023

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn